3 June, 2024
অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা : মোৰ সংগী

অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা : মোৰ সংগী

অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা : মোৰ সংগী

অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা

কবি: Manash Haloi

অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা : মোৰ সংগী

মোৰ সংগী

তুমি মোৰ সংগী হবানে?

মই নাজানো তুমি মোৰ সংগী

সচাঁকৈ হবানে নোহোৱা

মই ভাবো তুমি মোৰ সংগী

তোমাৰ ভাল লগা কথাবোৰ ও

আছিল মোৰ সংগী

ক’লা অন্ধকাৰৰ মাজত উৰি ফুৰা

জোনাকী পৰুৱাবোৰো আছিল মোৰ সংগী;

সৌ আকাশত মিচিকিয়াই হাঁহি থকা

তৰাবোৰো আছিল মোৰ সংগী ,

মই নাজানিছিলোঁ পৃথিৱীৰ

কোনো মোৰ সংগী নাছিল।

তোমাৰ ভাল লগা গানবোৰ

মোৰ সংগী আছিল ।

তোমাৰ হাঁহিও মোৰ

সংগী আছিল

কিন্তু মই নাজানিছিলোঁ

তোমাৰ সেই মনতো, মোৰ সংগী

আছিল নে নাছিল ।

অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা : মোৰ সংগী

Related Post:

3 thoughts on “অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা : মোৰ সংগী

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *